Warunki uczestnictwa w konkursach
organizowanych przez Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH)

Zakres obowiązywania/zwolnienie Facebooka z odpowiedzialności:

 1. Niniejsze warunki uczestnictwa dotyczą konkursów Państwowych Zamków, Pałaców i Ogrodów Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH) (SBG), które przeprowadzamy za pośrednictwem naszej strony internetowej www.schloesserland-sachsen.de, stron internetowych zamków należących do SBG i/lub Facebooka www.facebook.com/Schloesserland.Sachsen oraz stron na Facebooku zamków należących do SBG.
 2. Konkursy na tablicy i kartach Facebooka nie są w żaden sposób związane z Facebook Inc. ani z Facebook Ireland Ltd. Facebook nie sponsoruje, nie wspiera ani nie organizuje tych konkursów i nie uzasadniają one żadnych roszczeń prawnych wobec Facebooka. Wszystkie informacje dotyczące konkursów udostępnia wyłącznie organizator, czyli Państwowe Zamki, Pałace i Ogrody Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH).

Warunki uczestnictwa:

 1. Udział w konkursach SBG jest bezpłatny.
 2. Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie lub osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej, które mieszkają na stałe w Niemczech i ukończyły 18. rok życia.
 3. Pracownicy Państwowych Zamków, Pałaców i Ogrodów Saksonii spółka z o. o. pożytku publicznego (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH) oraz członkowie ich rodzin nie mogą brać udziału w konkursach.
 4. W przypadku zgłoszeń nadesłanych w konkursach fotograficznych/filmowych, na których przedstawiono dzieci, warunkiem udziału w konkursie jest wyraźna zgoda osób uprawnionych do opieki tych dzieci.
 5. Udział w konkursie jest możliwy w podanym czasie trwania konkursu.
 6. Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić formularz online/przesłać zdjęcie (maks. 5 MB) lub film (maks. 100 MB) zgodnie z wytycznymi zawartymi w opisie konkursu, a także zaakceptować warunki uczestnictwa.
 7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje niniejsze ogólne warunki uczestnictwa.
 8. Nadesłane zgłoszenia sprawdzamy, częściowo przeredagowujemy, a wybrane prezentujemy online.
 9. Nie ma obowiązku publikacji nadesłanego zgłoszenia.
 10. Nadesłane zgłoszenia są publikowane i/lub podlinkowywane na stronie internetowej www.schloesserland-sachsen.de i/lub stronach internetowych zamków należących do SBG i/lub za pośrednictwem Facebooka www.facebook.com/Schloesserland.Sachsen i/lub stron na Facebooku zamków należących do SBG i/lub na kanale YouTube https://www.youtube.com/user/Schloesserland z podaniem imienia/nazwiska (lub nazwy profilu na Facebooku, jeżeli konkurs odbywa się na Facebooku) oraz miejscowości.
 11. Zwycięzca jest wyłaniany poprzez głosowanie na stronach Facebooka, głosowanie na stronie internetowej lub decyzję jury. W przypadku głosowania uczestnicy z największą liczbą głosów wygrywają nagrody ufundowane przez SBG.
 12. W przypadku podejrzenia oszustwa lub manipulacji wyników głosowania SBG zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z konkursu lub zmniejszenia liczby głosów o głosy przybyłe w krótkim odstępie czasu.
 13. Zwycięzca zostanie powiadomiony przez SBG za pośrednictwem e-maila/wiadomości prywatnej/poczty.
 14. Udział w konkursie jest możliwy wyłącznie po spełnieniu wymienionych tutaj warunków.
 15. Wypłata równowartości wygranej w gotówce nie jest możliwa.
 16. SBG zastrzega sobie prawo do zmiany, dostosowania lub zakończenia konkursu w każdej chwili, bez wcześniejszej zapowiedzi i bez podania powodu.
 17. Konkurs podlega wyłącznie prawu Republiki Federalnej Niemiec.
 18. Jeżeli jakiekolwiek postanowienia niniejszych warunków uczestnictwa są lub okażą się nieskuteczne, nie narusza to skuteczności pozostałych warunków uczestnictwa. Zastąpi je odpowiednie ustalenie, które najbardziej odpowiada celowi nieskutecznych postanowień.

Prawa do wykorzystania:

 1. Uczestnicy zapewniają, że są posiadaczami wszystkich praw (praw do korzystania, praw pokrewnych i innych praw) do złożonych treści, które są niezbędne do wykorzystania nadesłanych zgłoszeń w ramach konkursu. W szczególności – ale nie wyłącznie – uczestnicy konkursów fotograficznych/filmowych gwarantują, że wszystkie osoby przedstawione na zdjęciach/filmach przyznały im odpowiednie prawa, a zdjęcia/filmy są ich autorstwa lub fotograf udzielił zgodę na ich wykorzystanie i przesłanie na konkurs.
 2. W ramach własnej odpowiedzialności uczestnicy ręczą za to, że nadesłane zgłoszenia nie zostaną zakwestionowane i nie naruszają obowiązującego prawa. Zabrania się przede wszystkim nadsyłania artykułów/zdjęć/filmów, które są komercyjne, zawierają treści łamiące prawo, pornograficzne, dyskryminujące, rasistowskie, stanowiące groźbę, obraźliwe lub odsyłające do takich treści.
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na elektroniczne przetwarzanie wszystkich nadesłanych zgłoszeń i danych uczestników oraz zdjęć i filmów. Obowiązują ogólne przepisy o ochronie danych.
 4. Uczestnicy nieodpłatnie i nieodwołalnie przyznają SBG zwykłe, nieograniczone przestrzennie, treściowo i czasowo prawo do wykorzystania nadesłanych zgłoszeń.
 5. Zgoda na przyznanie praw do wykorzystania jest nieodwołalna.

Odpowiedzialność uczestników:

 1. Uczestnicy odpowiadają za poprawność i kompletność swoich danych.
 2. Uczestnicy zapewniają, że podane dane są zgodne z prawdą i dotyczą ich samych.
 3. Uczestnicy zwalniają SBG z wszelkiej odpowiedzialności i/lub roszczeń, które mogą powstać w wyniku ich udziału w konkursie.

Ochrona danych:

 1. W ramach konkursu następuje gromadzenie danych osobowych od uczestników i ewentualnych osób towarzyszących.
 2. Dane te są nam potrzebne do przeprowadzenia konkursu. W tym celu przetwarzamy w szczególności imię, nazwisko, adres e-mail oraz adres pocztowy do wysłania nagród.
 3. Po zakończeniu konkursu dane osobowe przetwarzane przez SBG zostają usunięte.
 4. Konkurs uznaje się za zakończony po sfinalizowaniu wszystkich działań wymienionych w opisie konkursu.