Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Oblast působnosti

(1) Tyto všeobecné obchodní podmínky (v následujícím textu: VOP) platí pro smlouvy uzavřené za účelem získání vstupenky schlösserlandKARTE mezi námi, společností

Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH)Stauffenbergallee 2a
01099 DresdenJednatel: Dr. Christian Striefler
Obvodní soud Drážďany HRB 31354IČO 203/145/03180 
Telefon +49 351 56391-1001
Fax +49 351 56391-1009

a Vámi jako naším zákazníkem. VOP platí nezávisle na tom, zda jste spotřebitel, podnikatel nebo obchodník.

(2) Veškeré dohody uzavřené v souvislosti s kupní smlouvou mezi Vaší a naší stranou vyplývají zejména z těchto prodejních podmínek, potvrzení objednávky a prohlášení o přijetí zakázky.

(3) Při uzavírání smlouvy je vždy určující platné znění VOP.

(4) Odlišné podmínky zákazníka nebudou akceptovány. To platí i v případě, že jejich zahrnutí výslovně neodporujeme.

§ 2 Uzavření smlouvy

(1) Představení a nabídka zboží na naší internetové stránce nepředstavuje závaznou nabídku k uzavření kupní smlouvy, nýbrž je to pobídka k tomu, abyste objednali produkty popsané v našem internetovém obchodě.

(2) Smlouva vstupuje v platnost teprve tehdy, když potvrdíme Vaši objednávku potvrzením o přijetí nebo dodávkou objednaného zboží.

(3) Pokud by dodávka Vámi objednaného zboží nebyla možná, například poněvadž odpovídající zboží není skladem, upustíme od potvrzení o přijetí. V takovém případě nedojde k uzavření smlouvy. O této skutečnosti Vás budeme neprodleně informovat.

(4) Text smlouvy uložíme v elektronické podobě a zašleme Vám údaje o objednávce a naše VOP elektronickou poštou. VOP jsou kdykoliv k nahlédnutí na internetové adrese https://www.schloesserland-sachsen.de/index.php?id=400&L=0. Údaje o Vaší objednávce nejsou z bezpečnostních důvodů již nadále přístupné prostřednictvím internetu.

(5) Jediná řeč, ve které se uzavírá tato smlouva, je němčina.

§ 3  Právo na odstoupení od smlouvy

(1) Pokud jste spotřebitel (tedy fyzická osoba, jenž objednává za účelem, který nelze považovat za podnikatelskou nebo samostatně výdělečnou činnost), máte podle zákonných ustanovení právo na odstoupení od smlouvy.

(2) Pokud jako spotřebitel využijete práva na odstoupit od smlouvy podle číslice 1, ponesete veškeré náklady spojené se zasláním zboží zpět.

(3) V ostatních případech platí pro právo na odstoupení od smlouvy ustanovení, která jsou uvedena v následujícím

Poučení o právu na odstoupení od smlouvy 

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo do čtrnácti dnů odstoupit od této smlouvy bez udání důvodů.

Lhůta na odstoupení od smlouvy trvá 14 dnů ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezmete zboží, resp. v případě smlouvy, týkající se více zboží, ode dne kdy Vy nebo Vámi určená třetí osoba, jenž není dopravce, převezmete či převzala poslední zaslané zboží. Abyste využili své právo na odstoupení od smlouvy, informujte nás na adrese 

Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH)
Stauffenbergallee 2a
01099 Dresden
Telefon +49 351 56391-1001
Fax +49 351 56391-1009
shop@schloesserland-sachsen.de

o Vašem rozhodnutí odstoupit od smlouvy prostřednictvím jednostranného právního jednání (např. poštou zaslaným dopisem, faxem nebo e-mailem). Můžete za tímto účelem použít příložený vzorový formulář, není to však Vaší povinností. Vzorový formulář o odstoupení od smlouvy nebo jiné jednoznačné prohlášení si můžete na naší internetové stránce stáhnout, vyplnit a odeslat. Pokud využijete tuto možnost, neprodleně Vám (např. e-mailem) zašleme potvrzení o přijetí odstoupení od smlouvy.

Pro dodržení práva na odstoupení od smlouvy stačí, pokud sdělení o využití práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uběhnutím lhůty na odstoupení od smlouvy.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od smlouvy, máme povinnost Vám neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů od dne kdy jsme přijali sdělení o odvolání Vaší smlouvy, Vám uhradit veškeré platby, které jsme od Vás obdrželi, včetně poštovného (s výjimkou dodatečných nákladů, které vznikly tím, že jste zvolili jiný způsob dodání než námi nabízenou výhodnou standardní dodávku). Pro tuto zpětnou platbu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, s výjimkou toho, že s Vámi byl výslovně dohodnut jiný způsob platby; v žádném případě však Vám nebudou za tuto zpětnou platbu účtovány poplatky. Vrácení platby můžeme odmítnout do té doby, než obdržíme zboží zpět nebo nám doložíte, že jste zboží zaslal zpět, podle toho, která skutečnost nastane dříve.

Zboží nám zašlete zpět nebo ho předejte neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nám zaslali informaci o odstoupení od smlouvy. Lhůta na účinné odstoupení od smlouvy platí v případě, že jste zboží odeslali před uběhnutím čtrnácti dnů.Nesete náklady spojené se zasláním zboží zpět.Eventuální ztrátu hodnoty zboží musíte uhradit pouze v případě, že tato ztráta hodnoty nevyplývá ze zacházení se zbožím, které je nutné pro kontrolu jeho kvality, vlastností a funkčnosti. 

 Konec poučení o právu na odstoupení od smlouvy

§ 4  Dodací podmínky 

Dodací lhůta obnáší 5-7 pracovních dnů, pokud nebylo dohodnuto jinak. Začíná běžet uzavřením smlouvy. Prosíme o pochopení, že vzhledem k různým vzdálenostem zasílání a různým celním podmínkám při dodávkách do zahraničí nelze přesně určit dobu dodání. Zboží bude dodáno na adresu, uvedenou zákazníkem.

§ 5 Ceny a poštovné

(1) Veškeré údaje o cenách v našem internetovém obchodě jsou uvedeny jako brutto ceny včetně zákonem stanovené DPH a je třeba k nim ještě přičíst náklady na poštovné.

(2) Paušální poštovné za objednávku bez ohledu na množství objednaného zboží zasílaného na území Spolkové republiky Německo je stanoveno ve výší 4,00 EUR. Za zaslání kurýrní službou započítáváme vzniklé náklady na kurýrní službu. Za zaslání mimo území Německa účtujeme paušální poplatek 5,00 Euro.

(3) Pokud účinně odstoupíte od smlouvy podle § 3, můžete za dodržení zákonných předpokladů požadovat úhradu již zaplacených nákladů na zaslání zboží k Vám (srv. ostatní důsledky odstoupení od smlouvy § 3 odst. 3).

§ 6  Platební podmínky

(1) Platba proběhne po obdržení faktury během 14 dnů bez jakýchkoliv srážek.(2) Pokud dojde ke zpoždění platby, obdržíte od nás upomínku. Za tuto účtujeme poplatek ve výši 5 Euro, vyjma případů, kdy prokážete, že nevznikl základ pro vyměření poplatku, resp. v takové výši.

§ 7 Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává až do úplného zaplacení vlastnictvím společnosti Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH).

§ 8  Záruka

Platí zákonem stanovené záruční podmínky. V případě uplatňování záruky se můžete obrátit na adresu uvedenou v § 1.

§ 9  Ručení

Společnost Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH) ručí podle zákonných ustanovení za škody na životě a zdraví, které by vznikly porušením povinností společností, jejími zákonnými zástupci nebo pověřenci. Dále společnost Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH) ručí podle zákonných ustanovení za jiné škody, které by vznikly úmyslným nebo hrubě nedbalým porušením povinností společnosti, jejich zákonných zástupců nebo pověřenců.Pokud není stanoveno jinak, ručí společnost Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH) v ostatních případech pouze v případě porušení smluvních povinností, jejichž plnění je předpokladem dosažení realizace smlouvy a na jejichž dodržování se zákazník může pravidelně spoléhat (takzvaná kardinální povinnost), a to omezeně pouze na náhradu škod předvídatelných při uzavírání smlouvy a typických pro tento druh smlouvy. Jakékoliv další nároky z ručení vůči společnosti Saské státní zámky, hrady a zahrady o.p.s. (Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen gGmbH) jsou vyloučeny. 

§ 10  Poučení o ochraně osobních údajů

Vaše osobní údaje, zejména pak Vaše kontaktní údaje, sbíráme, zpracováváme a používáme za účelem zpracování Vaší objednávky, stejně tak i Vaši e-mailovou adresu, pokud nám ji poskytnete. Za účelem prověření bonity můžeme použít informace (např. také takzvanou hodnotu skóre) externích poskytovatelů služeb. K informacím patří také informace o Vaší adrese.

§ 11 Použitelné právo a soudní příslušnost

Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právem Spolkové republiky Německo. Aplikace ustanovení úmluvy OSN o smlouvách týkajících se mezinárodní koupě zboží je vyloučena.

§ 12 Salvátorská klauzule

V případě, že se jedno nebo více ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek stane zcela nebo částečně neplatným či by mělo svoji platnost později změnit, žádným způsobem nebude dotčena platnost zbývajících ustanovení.