Vězení a mučírny

Dějiny trestu odnětí svobody jsou pestré. Sahají od žalářů přes káznice až k dnešním věznicím.

Zločiny existují po celou dobu, jak je lidstvo staré, trest odnětí svobody však nikoli. Ten se objevuje teprve se vznikem klášterních cel: pokání namísto odplaty má pomoci nalézt správnou životní cestu. V 19. století se kromě ochrany veřejnosti začíná také myslet na opětovné zařazení odsouzeného do společnosti.

[Translate to Czech:]

Hrad Stolpen (A)

Mezi Českosaským Švýcarskem a hlavním městem kultury Drážďany se tyčí zdaleka viditelný, 800 let starý, již zdaleka viditelný středověký hradní areál Stolpen. První prokazatelná listinná zmínka o hradu Stolpen pochází z roku 1222. Pravé proslulosti dosáhl však hrad teprve díky své slavné obyvatelce - seznamte se: Anna Constantia říšská hraběnka von Cosel. Nejslavnější milenka polského krále a saského kurfiřta Augusta Silného byla kvůli intrikám na saském dvoře poslána do vyhnanství na hrad Stolpen. Zde musela za čedičovými zdmi strávit téměř půl století až do své smrti v roce 1765. U málokoho se tak prolíná mýtus s pravdou, legendy se skutečností. Její hrob se nachází v hradní kapli.

Podrobnosti o hradu Stolpen

Dále na zastávku B - Zámek Lauenstein 

Zámek Lauenstein (B)

Vysoko nad údolím řeky Müglitz trůní malebně na strmě spadající skále zámek Lauenstein. Je to klenot saské renesanční architektury. Hlavní budova zámku byla v uplynulých třech desetiletích zcela restaurována a dnes se v ní nalézá Muzeum východního Krušnohoří. Po dlouhá léta bylo na zámku Lauenstein vězení. Na počátku byli vězni ještě zavíráni do tmavého sklepení, později do pochmurných kobek. Arestantské cely a strážnice Královského okresního soudu, který byl na zámku zřízen v roce 1853, upomínají na způsob výkonu trestu v dávných dobách, kdy vězni putovali ještě do přísné samovazby.

Podrobnosti o zámku Lauenstein

Dále na zastávku C - pevnost Drážďany, cca 42km

Pevnost Drážďany (C)

Dokonce i Johann Friedrich Böttger, který se chlubil tím, že umí uměle vyrobit zlato, musel do pevnostního vězení. Kurfiřt August Silný nechal podvodníkovi zřídit v drážďanské pevnosti laboratoř, aby mohl splnit své sliby. Se zlatem to nedopadlo dobře. Namísto něho ale Böttger v roce 1708 vynalezl způsob, jakým se vyrábí porcelán: slavný míšeňský porcelán. Budovy dnešního Muzea drážďanské pevnosti jsou součástí původního bastionového opevnění města, které bylo postaveno v letech 1545 až 1555. Mladý vévoda Mořic zvolil druh opevnění, které bylo teprve nedávno vyvinuto v Itálii, aby svoji rezidenci ochránil nejmodernějším způsobem před účinky dělostřelby. Proto také byly zbudovány mohutné valy, které měly zachytit střely z kanónů obléhatelů a na nichž mohlo být postaveno obranné dělostřelectvo.

Podrobnosti o pevnosti Drážďany

Dále na zastávku D - Zámek Nossen, cca 34 km

Zámek Nossen (D)

Uprostřed Saska, mezi Míšní, Freibergem a Drážďany, leží městečko Nossen. Městu vévodí zdi a věže zámku Nossen. Už od roku 1630 byl zámek Nossen také sídlem okresního hejtmana. V 19. století byl zámek jako sídlo okresního soudu dále rozšiřován a sloužil především správním účelům. Na zámku se nacházel důchodní úřad, justiční úřad se soudem a žalářem. Ve věži, pojmenované po slavném loupežnickém náčelníkovi Lipsu Tullianovi, se dodnes nachází žalář, ve kterém byl vězněn jeden ze členů »Černé roty«. To byla jedna z největších loupežnických band v Sasku. Staré mučící nástroje svědčí o hrubých výslechových postupech dávných dob.

Podrobnosti o zámku Nossen

Dále na zastávku E - zámek Colditz, cca 47 km

Zámek Colditz (E)

V období Druhé světové války byl na zámku, stojícím na strmé skále, zajatecký tábor pro spojenecké důstojníky, obehnaný ostnatým drátem s mnoha strážemi a hledacími reflektory. Útěk odsud byl považován za nemožný. Asi 300 doložených pokusů o útěk, které se zčásti vyznačovaly neuvěřitelnou kreativitou, a mezi nimi přibližně 30 úspěšných, jsou dnes součástí vojenské historie. Poněkud nezvykle patřilo k dennímu zaměstnání vězněných sport a divadlo, hudba a výuka jazyků. Zámek se později stal světoznámým díky knize »The Colditz Story« a stejnojmennému filmu. Návštěvníci však stále znovu také obdivují staré hradby se svými mocnými věžemi, knížecí palác, renesanční portál kostela sv. Trojice, věž s vlašskou bání a starý kamenný most.

Podrobnosti o zámku Colditz