Po stopách Wettinů

Ve vzdálenosti pouze několika kilometrů od Halle nad Sálou se nad širokou řekou tyčí mocný hrad Wettin. Od tohoto hradu se odvozuje jméno prastarého německého šlechtického rodu Wettinů, který je po 1000 let hluboce propojený s dějinami Saska, Saska-Anhaltska a Durynska a je do nich zakořeněný. Už v roce 1125 dal Konrádovi Velkému císař Jindřich V. zcela oficiálně v léno míšeňské markrabství.

Díky obratné politice a nálezu stříbra a rud se mohlo toto území rozvinout a získat vzhlede kvetoucí krajiny. To nezměnilo ani lipské rozdělení v roce 1485, kdy se od sebe oddělila ernestinská a albertinská větev Wettinů. Po zlomu, který představovala první světová válka, se poslední saský Wettin, Friedrich August III., v roce 1918 vzdal trůnu.

Na této trase vám chceme představit vybrané objekty, které jsou spojeny s rodem Wettinů. Přejeme vám přitom mnoho zábavy!

[Translate to Czech:]

Zámek Rochlitz (A)

»Tlustý. Jednooký. Revoluční.« To je jistě nikoli jediná charakteristika Deda z Groitzsche, Konráda I. Wettinského a Elisabeth von Rochlitz. Nová trvalá výstava na zámku Rochlitz od 27. dubna 2013 představuje pohled na život wettinských panovníků. Říšský hrad Rochlitz vznikl pravděpodobně v polovině 10. století, do vlastnictví Wettinů se však dostal až v roce 1143 za panování Konráda I. Během následujících století je Rochlitz úzce spojen se vzestupem Wettinů v Sasku. Už od roku 1156 hrad a panství zaznamenaly razantní vzestup díky kolonizaci země čtvrtým Konrádovým synem Dedem Tlustým, kterému připadly z dědictví rochlitzké statky. O čtyři století později Elisabeth von Rochlitz, vdova po dědičném princi Johannu Saském, navzdory svému tchánovi povolila zavést v panstvích Rochlitz a Kriebstein luteránské učení.

Od listopadu do února je zámek Rochlitz pro veřejnost uzavřen.

Podrobnosti o zámku Rochlitz

Dále na zastávku B - Klášterní park Altzella, cca. 48 km

Klášter Altzella (B)

Cisterciácký klášter »Cella Sanctae Mariae« byl založen v roce 1162 markrabětem Ottou Míšeňským a brzy se vyvinul v jeden z nejvýznamnějších klášterů ve středním Německu. Byla zde například umístěna úctyhodná knihovna. Otto nechal z kláštera Altzella vytvořit dědičné pohřebiště knížecího rodu Wettinů. Na památku svých předků nechal kurfiřt Jan Jiří II. na konci 17. století postavit pohřební kapli. Dodnes můžete v mauzoleu spatřit náhrobní desky markraběte Otty Míšeňského, jeho ženy Hedviky a jejich synů Albrechta Pyšného a Dětřicha Míšeňského.Hrobka je obklopena romantickým krajinářským parkem, který byl založen kolem roku 1800.

Klášterní park je otevřen od dubna do října denně kromě pondělí od 10 hodin.

Podrobnosti o Klášterním parku Altzella

Dále na zastávku C - zámek Freudenstein, cca. 20 km

Zámek Freudenstein (C)

Také zámek Freudenstein je úzce spojen s dějinami wettinského rodu: po nalezení stříbra ve Freibergu, tehdejším Christiansdorfu, nechal markrabě Otto Míšeňský postavit hrad na ochranu dolů. Od roku 1505 sídlil vévoda Jindřich Zbožný většinou ve Freibergu. Byl to druhý syn Albrechta Srdnatého, který založil albertinskou linii Wettinů. Když převzal po svém bratrovi vévodský saský trůn, zavedl na svém panství protestantismus jako státní náboženství. Během jeho panování se mu na zámku narodili dva synové, pozdější saští kurfiřti Mořic a August. Zámek je dodnes úzce spojen s poklady Krušných hor. Na zámku se nachází Terra Mineralia, vynikající sbírka mineralogických nálezů z celého světa.

Podrobnosti o zámku Freudenstein

Dále na zastávku D - rezidenční zámek Drážďany, cca. 50 km

Rezidenční zámek Drážďany (D)

Sběratelské vášni propadl nejen August Silný, ale také jeho syn, Bedřich August II. Ne bez důvodu je považován za jednoho z největších mecenášů umění své doby. Nechal postavil Katolický dvorní chrám v Drážďanech, jehož stavbu provedl italský stavitel Gaetano Chiaveri. Pod jeho vedením z Obrazárny postupně stala jedna z nejvýznamnějších uměleckých sbírek na světě. Byl to on, kdo nechal přivézt do Drážďan Rafaelovu Sixtinskou Madonu. U příležitostí svatby s císařovou dcerou Marií Josefou v září 1719 nechal jeho otec zámek nově opravit a zvláště skvostně a nádherně zařídit slavnostní apartmá v západním křídle, aby mohl demonstrovat své mocenské nároky a svou sílu. Během rekonstrukce zámku má být slavnostní apartmá opět zařízeno v podobě z Augustovy doby.

Již nyní můžete obdivovat poklady klenotnice Grünes Gewölbe a Tureckou komoru, jednu z celosvětově nejvýznamnějších sbírek osmanského umění mimo území Turecka.

Podrobnosti o Rezidenčním zámku Drážďany

Dále na zastávku E - zámek Albrechtsburg Míšeň, cca. 27 km

Zámek Albrechtsburg Míšeň (E)

Zámek Albrechtsburg je považován za první německý zámek a mistrovské dílo pozdně gotické architektury. Současná stavba zámku vznikla v letech 1471 až 1524 ze zadání bratrů Arnošta a Albrechta Wettinského, kteří společně panovali v saském vévodství. Stavebník Arnold Vestfálský musel vyřešit těžký úkol vytvoření reprezentativního správního centra, které mělo zároveň poskytovat prostor pro dva rozdělené dvory. V roce 1485 se oba bratři nakonec rozhodli své panské území rozdělit. Nově zbudovaná rezidence ztratila význam, poněvadž Albert přeložil své sídlo do Drážďan a Arnošt do Wittenbergu. Jako obytný zámek sloužila jen zřídka, byla pouze občas využívána pro oslavy, zvláštní dvorské příležitosti nebo loveckou společnost. Na nové trvalé výstavě se můžete vydat na 500 let dlouhou cestu obdobím Wettinů na původním místě fascinující rytířské a dvorské kultury.

Podrobnosti o zámku Albrechtsburg Míšeň

Dále na zastávku F - zámek Hartenfels, cca. 67 km

Zámek Hartenfels (F)

Pouhý rok po Lipském dělení v roce 1485 nechal kurfiřt Bedřich III. (zvaný Moudrý) přestavět zámek Hartenfels v Torgavě na novou hlavní rezidenci ernestinské větve Wettinů. A byl to také on, kdo zřídil ve Wittenbergu univerzitu s názvem Alma Mater Leucorea. A byl to on, kdo zaručil Martinu Lutherovi volný příjezd a nechal ho odvézt na hrad Wartburg, když byl na říšském sněmu ve Wormsu dán do klatby. Dnes je Hartenfels největší plně dochovaný zámek rané renesance v Německu. Velké točité schodiště na zámeckém nádvoří muselo už ve své době vyvolávat opravdové nadšení. »Neskutečné schodiště« velkého stavitele Konráda Krebse se vznáší bez jediného nosného středového pilíře. V dřívějších dobách se Hartenfels považoval za »moderní obytný zámek «, o čemž svědčí inovativní výtah na nápoje ve věži Flaschenturm, který za tichého cinkání zásoboval stolující šlechtu.

Podrobnosti o zámku Hartenfels